5812387798::Regulamin::(682) 803-2646


Menu:


Adres :

Centrum Szkoleniowe
ODN Lider

  • ul. Le¶na 10
  • 42-400 Zawiercie
  • 0(32) 671 03 04


Podstawowe kierunki realizacji
Polityki o¶wiatowej pañstwa
w roku szkolnym 2018/2019


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


Polityka prywatno¶ci


WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
O¦RODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LIDER
W ZAWIERCIU
SZKOLENIA I WARSZTATYElementy terapii tañcem i ruchem

Termin: 14.11.2018r.
Godzina: 17:00


Pracownia papieru i ksi±¿ka artystyczna

Termin: 14.11.2018r.
Godzina: 15:00


Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

Termin: 21.11.2018r.
Godzina: 15:00


Awans zawodowy nauczyciela zgodnie
z nowym rozporz±dzeniem

Termin: 28.11.2018r.
Godzina: 15:00


STUDIA PODYPLOMOWE

REKRUTACJA TRWA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespo³em Aspergera

7078820447

Oligofrenopedagogika


Przygotowanie pedagogiczne


Surdopedagogika i tyflopedagogika


Zarz±dzanie o¶wiat±


Edukacja dla bezpieczeñstwa


Edukacja elementarna -
wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna


Logopedia szkolna i przedszkolna


Wiedza o spo³eczeñstwie z integracj± europejsk±


Wychowanie do ¿ycia w rodzinie

KTO NABYT¡ WIEDZÊ PIELÊGNUJE,
A NOW¡ BEZ USTANKU ZDOBYWA
TEN MO¯E BYÆ NAUCZYCIELEM INNYCH
KONFUCJUSZ